یکی از مهم ترین عوامل در بهبود بازدهی نیروی انسانی یک سازمان، ارتقای دانش و مهارت با استفاده از آموزش سازمانی است. دانش نیرو های انسانی به کامپیوتر امری حیاتی و لازم بوده و دپارتمان فناوری اطلاعات فن پردازان امکان آموزش سازمانی کامپیوتر را برای تمام ارگان اعم از دولتی و غیر دولتی فراهم کرده است.

آموزش سازمانی چیست؟

آموزش سازمانی (Organizational learning) به آموزشی گفته میشود که باعث رشد و تقویت دانش و مفاهیم علمی در بین کارمندان یک سازمان می گردد. هدف از آموزش سازمانی ارتقای مهارت های افراد آن سازمان است. بطوریکه بتوانند وظایف خود را به نحو موثرتری به انجام برسانند.

 

همکاران فن پردازان برای آموزش سازمانی کامپیوتر